نشست جناب آقاي دكتر ستاري معاون محترم علمي و فناوري رياست جمهوري در دانشگاه علوم پزشكي زاهدان   olumنشست جناب آقاي دكتر ستاري معاون محترم علمي و فناوري رياست جمهوري در دانشگاه علوم پزشكي زاهدان » olum (5)
نشست جناب آقای دکتر ستاری معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری با اعضاي هيئت رئيسه و تعدادي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان  sbنشست جناب آقای دکتر ستاری معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری با اعضاي هيئت رئيسه و تعدادي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان » sb (15)
جلسه جناب آقای دکتر ستاری ریاست محترم بنیاد ملی نخبگان با دکتر پهلوانی ریاست محترم بنیاد نخبگان سیستان و بلوچستان و جمعی از نخبگان  bmnجلسه جناب آقای دکتر ستاری ریاست محترم بنیاد ملی نخبگان با دکتر پهلوانی ریاست محترم بنیاد نخبگان سیستان و بلوچستان و جمعی از نخبگان » bmn (1)
نشست هم انديشي روز پژوهش (27-09-92)نشست هم انديشي روز پژوهش (27-09-92) (22)
جلسه مجموعه بنياد نخبگان با استاندار محترم سيستان و بلوچستان 12-09-92جلسه مجموعه بنياد نخبگان با استاندار محترم سيستان و بلوچستان 12-09-92 (6)
ششمین کارگاه آموزشی سامانه ثریا (خرم آباد 15 و 16 آبان ماه 92)ششمین کارگاه آموزشی سامانه ثریا (خرم آباد 15 و 16 آبان ماه 92) (45)
کارگاه مالکیت فکری 5 و 6 آبان 92کارگاه مالکیت فکری 5 و 6 آبان 92 (26)
نشست تخصصي اقتصاد مقاومتي در چابهارنشست تخصصي اقتصاد مقاومتي در چابهار (5)
جشنواره علم تا عمل سال 93جشنواره علم تا عمل سال 93 (6)
كارگاه مديريت خلاقيت و نوآوريكارگاه مديريت خلاقيت و نوآوري (5)
گزارش تصويري بازديد جناب آقاي دكتر وطني معاون محترم توسعه فناوري و جناب آقاي دكتر حاجي تاروردي مدير كل محترم امور فناوري استان ها از دانشگاه زابلگزارش تصويري بازديد جناب آقاي دكتر وطني معاون محترم توسعه فناوري و جناب آقاي دكتر حاجي تاروردي مدير كل محترم امور فناوري استان ها از دانشگاه زابل (10)
بازديد دانش آموزان استان از بنادر دريانوردي چابهار بازديد دانش آموزان استان از بنادر دريانوردي چابهار  (11)
سفر جناب آقای دکتر ستاری معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور به سیستان سفر جناب آقای دکتر ستاری معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور به سیستان  (8)
اولين نشست اعضاي شوراي علمي و روساي كارگروه هاي تخصصي بنياد استاناولين نشست اعضاي شوراي علمي و روساي كارگروه هاي تخصصي بنياد استان (6)
بيست و سومين نشست سراسري روساي محترم بنيادهاي نخبگان استاني و معاونين و مديران محترم ستاديبيست و سومين نشست سراسري روساي محترم بنيادهاي نخبگان استاني و معاونين و مديران محترم ستادي (15)
اولين نشست اعضاي محترم شوراي علمي بنياد نخبگان استاناولين نشست اعضاي محترم شوراي علمي بنياد نخبگان استان (5)
نشست كارگروه تخصصي انرژي هاي نو نشست كارگروه تخصصي انرژي هاي نو  (5)
نشست كارگروه تخصصي خشكسالي، فرسايش خاك و آبنشست كارگروه تخصصي خشكسالي، فرسايش خاك و آب (6)
نشست شوراي سياستگذاري تجليل از مشاهير علمي، فرهنگي و ادبينشست شوراي سياستگذاري تجليل از مشاهير علمي، فرهنگي و ادبي (6)

 

Phoca Gallery